7F 치과

───────────────────────────────────────────────────●

6F 제2병동(601호~602호), 수술센터, 진단의학센터

───────────────────────────────────────────────────●

5F 제1병동(501~508호)

───────────────────────────────────────────────────●

3F 건강검진센터

───────────────────────────────────────────────────●

2F 외래진료부서, 소화기내시경센터

───────────────────────────────────────────────────●

LF 원무과(접수 ∙수납 ∙상담), 카페, 로비

───────────────────────────────────────────────────●

1F 제 1주차장, 제 3주차장

───────────────────────────────────────────────────●

B1 제 2주차장

───────────────────────────────────────────────────●

B2 직원/VIP(고객전용) 식당

───────────────────────────────────────────────────●